BROJ 7

   7 svetskih čuda
   7 dana u nedelji
   7 je zbir cifara na suprotnim stranama kockice za jamb
   Snežana i 7 patuljaka
   čizme od 7 milja
   7 galaktičkih pravaca
   7 godina nesreće kad razbiješ ogledalo
   Broj slova, rečenica, suglasnika i samoglasnika u Bibliji je deljiv sa 7
   Rim je izgrađen na 7 brežuljaka
   U Davidovoj Zvezdi su ispisani brojevi od jedan do sedam, s tim što je broj sedam u sredini zvezde i dominira nad ostalim brojevima
   7 (celih) nota
   7UP (piće)
   7 duginih boja
   … iza 7 mora i 7 gora se događaju bajke
   Mnogi ljudi i danas kada pišu brojku 7 stavljaju crticu u donji deo broja. Ta crtica u teoriji ne postoji, ne može se naći ni na tastaturi, ni na kalkulatoru … No, znate li odakle dolazi ta navika? Ona je, naime, nastala još davno u doba kada se Mojsije popeo na planinu da bi zapisao 10 zapovesti… I kad je došao do sedme zapovesti reče mu Bog:
   „Ne poželi ženu bližnjega svoga“
   Nakon muka i tišine narod poviče:
   „Precrtaj 7!“

 

BROJ 9

Zbir cifara proizvoda broja 9 i bilo kog drugog broja, uvek daje opet broj 9.

1 x 9 = 9 = 9 + 0 = 9
2 x 9 = 18 = 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 = 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 = 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45 = 4 + 5 = 9
6 x 9 = 54 = 5 + 4 = 9
7 x 9 = 63 = 6 + 3 = 9
8 x 9 = 72 = 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 = 8 + 1 = 9

Isto vazi ako broj 9 pomnozimo sa bilo kojim brojem vecim od 9.

48 x 9 = 432 = 4 + 3 + 2 = 9
257 x 9 = 2313 = 2 + 3 + 1 + 3 = 9
75434 x 9 = 678906 = 6 + 7 + 8 + 9 + 0 + 6 = 36 = 36
896315472 x 9 = 8066839248 = 8 + 0 + 6 + 6 + 8 + 3 + 9 + 2 + 4 + 8 = 54 = 5 + 4 = 9

JOHAN KARL FRIDRIH GAUS

Johan Karl Fridrih Gaus (Johann Carl Friedrich Gauß, 1777-1855) je bio je nemački matematičar i naučnik koji je dao veliki doprinos na mnogim poljima matematike uključujući teoriju brojeva, analizu, geometriju, kao i u oblastima geodezije, elektostatike, astronomije i optike. Smatra se jednim od najuticajnijih matematičara u istoriji, a poznat je kao „princ matematičara“ i „najveći matematičar od davnina“. 1801 godine napisao je knjigu Artimetička istraživanja i ona je bila kamen temeljac za zasnivanje Teorije brojeva kao posebne matematičke discipline.

BLEZ PASKAL

Blez Paskal (Blaise Pascal, 1623-1662) je bio francuski matematičar, fizičar i filozof.  Od malena je pokazivao interesovanje za nauku,  pa je već sa 19 godina konstruisao prvu matematičku mašinu, mehanički sabirač koji je nazvao Paskalina, s ciljem da svom ocu pomogne u poslovanju. U matematici Paskal je poznat po Paskalovom trouglu, koji predstavlja beskonačan niz prirodnih brojeva poređanih u obliku piramidalne šeme, a u fizici po Paskalovom zakonu i jedinici za pritisak koja je po njemu nazvana Paskal. 1650. godine napustio je svet nauke i okrenuo se religiji, po njegovi rečima okrenuo se „razmatranju veličine i misterije čoveka„. Paskalov najpoznatiji rad iz oblasti filozofije su Misli zasnovane na ličnim mislima vezanim za ljudsku patnju, sudbinu i boga.

RENE DEKART

Rene Dekart (René Descartes, 1597-1651) je bio francuski naučnik, matematičar i filozof čije je delo Geometrija postavilo osnove današnjoj analitičkoj geometriji.  U matematici je poznat po Dekartovom koordinatnom sistemu i po tome što je dao temelje analitičkoj geometriji. U filozofiji začetnik je filozofskog pravca racionalizma, a često se kaže da se u njegovim delima mogu pronaći i neke od prvih emperističkih teza. Za Dekarta čovek je misaono biće. Njegova najpoznatija rečenica je: „Mislim, dakle postojim“ (Cogito ergo sum).

ERATOSTEN

Eratosten iz Sirene (276 – 194 p.n.e) je bio grčki matematičar, pesnik, atletičar, geograf i astronom i smatra se osnivačem matematičke geografije. Glavno delo mu je Geografija u tri knjige. U ovom delu Eratosten je izložio istoriju geografije i izneo svoju teoriju o obliku Zemlje. Tvrdio je da je Zemlja u obliku lopte i bio je prvi poznati naučnik koji je izračunao njen obim. Takođe je smislio je sistem zemaljskih koordinata sa geografskim širinama i dužinama i izradio prvu topografsku mapu sveta zasnovanu na meridijanima geografske dužine i paralelama geografske širine.

EUKLID

Euklid (330 – 275. p.n.e) je bio poznati grčki matematičar iz Atine. Živeo je i radio u Aleksandriji gde je stvorio matematičku školu. Poznat je po svojim delima Elementi, Data, Optika i algoritmu za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca (NZD) koji je po njemu nazvan Euklidov algoritam. Najznačajnije Euklidovo delo su Elementi, koji su vekovima smatrani najsavršenijim matematičkim delom. U ovoj knjizi su sadržana sva saznanja i otkrića do kojih su došli Euklid i njegovi prethodnici i savremenici u geometriji, teoriji brojeva i algebri. Mnoge generacije matematičara i drugih naučnika su učili iz ove knjige kako se logički zaključuje i novo povezuje s ranije utvrđenim činjenicama. Posebnu pažnju naučnika privlačili su aksiomi i postulati, kao i  464 teoreme, dokazane na besprekoran način.

PITAGORA

Pitagora (582 – 496 p.n.e) je bio prvi „pravi“ matematičar. Rođen je u Grčkoj, na ostrvu Samos, nedaleko od Mileta, ali je svoju školu osnovao u Krotonu, gradu u Južnoj Italiji, gde su mnogi Grci izbegli pred naletima Persijanaca. Pitagorejska škola nije predstavljala samo mesto izučavanja filozofije i matematike, nego i zajednicu koja je posebnim pravilima uređivala čitav život njenih članova. Pitagorejce su zanimale osnove matematike, pojam broja, trougla i ostalih matematičkih likova. Pitagora je verovao da se sve relacije i odnosi mogu svesti na operacije s brojevima, da se sve oko nas i celi svemir može objasniti brojevima. Smatra se da je Pitagora otkrio i dokazao jednu od osnovnih i najznačajnijih matematičkih teorema, koja je po njemu nazvana Pitagorina teorema. U matematici, Pitagorina teorema izražava vezu koja postoji između tri stranice pravouglog trougla. ”Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama” pri čemu je hipotenuza stranica naspram pravog ugla trougla, a katete su preostale dve stranice pravouglog trougla.

TALES

Tales (625 – 548 p.n.e) je bio grčki naučnik, matematičar i državnik iz Mileta u maloj Aziji.  On je prvi  Helen koji je izlagao i dokazao teoreme, pa se zbog toga smatra ocem helenske matematike. Iako je po struci bio inženjer u starom veku su ga smatrali prvim prirodni filozofom i ubrajali su ga među Sedam mudraca. Smatra se da se on prvi bavio proučavanjem astrologije i da je prorekao pomračenje Sunca koje se desilo 585. godine p.n.e. Takođe, prvi je otkrio Sunčevu putanju od obratnice do obratnice i prvi je zadnji dan u mesecu nazvao trideseticom. U geometriji Talesu se prepisuju sledeće teoreme: prečnik polovi krug, ugao upisan u polukrug je prav, uglovi na osnovici jednakokrakog trougla su jednaki, naspramni uglovi koje formiraju dve prave su jednaki, trougao je određen jednom stranicom i uglovima naleglim na nju. Najpoznatija je Talesova teorema koja je po njemu i dobila ime, a koja tvrdi da ako su A, B i C tačke na krugu gde je AC prečnik kruga, tada je ugao ABC prav ugao.